Jaryj Redman Acrylic Pop Art Paintings
originalgallery.com/autori/jaryj-redman-cervenka
Jaryj Redman Pencil drawing paintings
www.talent.cz/redman-cervenka/technika/kresba/
Direct Message_jredman@seznam.cz

 

Produkty

Alternative _ Punk _ Rap

ALTERNATIVE-ART-ZONE /alternative-punk-rap/          *********************** Uměním se zabývá řada věd, zejména estetika, dějiny umění, sociologie umění, psychologie umění, literární věda a další specializované obory. Estetika se zabývá povahou uměleckého díla a krásy...
>

History And Ecology

ALTERNATIVE-ART-ZONE_/history-and-ecology/         *********************** Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje,...
>

Film_Books_Modern Art

ALTERNATIVE- ART-ZONE-film-books-modern-art/     *********************** Podle Ottova slovníku je umění "úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou". Encyclopedia...
>

Jaryj Redman   * Česká Republika  *  Evropa *

Alternativní folkový zpěvák a hudebník .
Jeho hudba se skládá z několika stylů a vlivů.
Alternativní indie folk , Blues rap , Country punk  .
V jeho textech lze nalézt odkazy na - Lidská práva , konzumerismus , drogy , ekologii , lidské vztahy .
" Svou hudbu dělám srdcem , bez předsudků a nekladu si v ní žádná omezení .
Stejně jako se lidská civilizace skládá z různých národností , povah a zájmů , měli bychom mít všichni na paměti jednu společnou věc - plnit své poslání zde co nejlépe pro dobro nás všech a pro dobro naší Matky Země ."

* Klid mysli a mír pro vaši duši *

****    ****    ****    ****

Jaryj Redman  * Czech Republic *  Europe *

Alternative Folk Singer and Musician .
His music is composed of Several styles and Influences .
Alternative Indie Folk , Blues Rap , Country Punk  ,
In his texts can be Found  References to  - Human Rights , Consumerism, Drugs, Ecology , Human  Relation.
" I make my music with my heart , without any prejudices and I don't put any limitations in it . Just as human civilization is composed of different nationalities , natures and interests , we should all keep one thing in common in mind - to fulfill our mission here as best we can for the good of all of us and for the good of our Mother Earth ."

* Peace of mind and Peace for your soul *

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic