cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD

ct24.ceskatelevize.cz/tema/393536-zmeny-klimatu 
 

Současná změna klimatu zahrnuje globální oteplování způsobené člověkem a jeho dopady na průběh počasí na Zemi. Ke změnám klimatu docházelo i v minulosti, ale současné změny jsou rychlejší než všechny známé události v historii Země.[1] Hlavní příčinou jsou emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2) a methanu. Většina těchto emisí vzniká spalováním fosilních paliv pro energetické účely. Dalšími zdroji jsou zemědělstvívýroba ocelivýroba cementu a úbytek lesů.[2] Na zvyšování teploty mají vliv také klimatické zpětné vazby, jako je úbytek sněhové pokrývky odrážející sluneční záření a uvolňování oxidu uhličitého z lesů postižených suchem. Tyto faktory společně globální oteplování zesilují.[3]

 Na pevnině se teploty zvyšují přibližně dvakrát rychleji, než je celoplanetární průměr. Rozšiřují se pouště, častěji se vyskytují vlny veder a lesní požáry.[4] Zvýšené oteplování v Arktidě přispívá k tání permafrostuústupu ledovců a úbytku mořského ledu.[5] Vyšší teploty také způsobují intenzivnější bouře a další extrémy počasí.[6] Na místech, jako jsou korálové útesyhory a Arktida, je mnoho druhů nuceno se kvůli změnám klimatu přemístit nebo dochází k jejich vymírání.[7] Změna klimatu ohrožuje lidi nedostatkem potravin a vody, zvýšeným výskytem záplav, extrémních veder, větším počtem nemocí a ekonomickými ztrátami. Může být také příčinou migrace lidí.[8] Světová zdravotnická organizace označuje změnu klimatu za největší hrozbu pro globální zdraví v 21. století.[9] I když budou snahy o minimalizaci budoucího oteplování úspěšné, některé důsledky budou přetrvávat po staletí. Patří mezi ně zvyšování hladiny moří a teplejší a kyselejší oceány.[10]

 Mnohé z těchto dopadů se projevují již při současné úrovni oteplování, která činí přibližně 1,2 °C od průmyslové revoluceMezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) přeokládá ještě větší dopady při pokračování oteplování na 1,5 °C a více.[11] Další nárůst oteplování také zvyšuje riziko překročení bodů zvratu klimatického systému, jako je například tání Grónského ledovce.[12] Reakce na tyto změny zahrnuje přijetí opatření k omezení oteplování a přizpůsobení se těmto změnám.[13] Budoucí oteplování lze omezit (zmírnit) snížením emisí skleníkových plynů a jejich odstraňováním z atmosféry.[13] To zahrnuje větší využívání větrné a sluneční energie, postupné ukončování využívání fosilních paliv a zvyšování energetické účinnosti.[14] Další omezení emisí může přenést přechod na elektrická vozidla, a na veřejnou dopravu[15][16][17] a využíváním tepelných čerpadel pro domácnosti a komerční budovy.[18] Také zabránění odlesňování a ochrana lesů mohou pomoci absorbovat CO2.[19] Společnost se může přizpůsobit změně klimatu lepší ochranou pobřeží, zvládáním katastrof a vývojem odolnějších plodin. Tyto snahy o přizpůsobení samy o sobě nemohou odvrátit riziko závažných, rozsáhlých a trvalých dopadů.[20]

V rámci Pařížské dohody z roku 2015 se státy společně zavázaly udržet oteplování „výrazně pod 2 °C“ prostřednictvím úsilí o zmírnění dopadů. Nicméně, podle analýzy z roku 2021, i se závazky přijatými v rámci této dohody by globální oteplení do konce století dosáhlo přibližně 2,7 °C.[21] Omezení oteplení na 1,5 °C by vyžadovalo snížení emisí o polovinu do roku 2030 a dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.[22]Do roku 2100 by měla povrchová teplota na Zemi stoupnout o 0,3 až 1,7 °C pro scénáře s výrazným snižováním produkce CO2, resp. o 2,6 až 4,8 °C pro scénář s dnešním tempem produkce CO2.[23][24] Nejistoty v odhadech nárůstu teploty plynou z používání modelů s různou citlivostí změny teploty na koncentraci skleníkových plynů.[25][26] Očekávané budoucí oteplování a související změny však nejsou rovnoměrné a budou se lišit region od regionu.[27] Variabilita klimatu se bude lokálně zvyšovat, avšak globálně snižovat.[28] Očekává se, že oteplování bude větší nad pevninou[29] než nad oceány a nejvýraznější bude v Arktidě,[30] a bude spojeno s pokračujícím táním ledovcůvěčně zmrzlé půdy a mořského ledu, což bude doprovázet zvyšování hladiny oceánů, změny v množství a formě srážek[31] a rozšiřování subtropických pouští.[32] Mezi další očekávané jevy patří častější extrémní projevy počasí, jako jsou období vedersuchá obdobílesní požárypřívalové deště se záplavami, intenzivní sněhové srážkyokyselování oceánů či masivní vymírání druhů.[33] Z následků významných pro člověka se uvádí především ztráta potravinové bezpečnosti kvůli klesajícímu výnosu zemědělských plodin a ztráta obyvatelného prostředí zaplavením pobřežních oblastí.[34] Vzhledem k tomu, že klimatický systém má velkou setrvačnost a skleníkové plyny zůstávají v atmosféře po dlouhou dobu, mnohé z těchto účinků přetrvají nejen desetiletí nebo staletí, ale i desítky tisíc let.[35]

 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic