ZÁKLADNÍ MYŠLENKY BUDDHISMU

   BUDDHISMUS JE NÁBOŽENSKO - FILOSOFICKÝ SYSTÉM , JEHOŽ ZÁKLAD VYTVOŘIL GAUTAMA BUDDHA PRAVDĚPODOBNĚ V 5. STOLETÍ PŘ. N. L. V SEVERIOVÝCHODNÍ INDII .  JEDNÁ SE O JEDNO Z NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ , KTERÉ VYZNÁVÁ PŘIBLIŽNĚ 230-500 MILIONŮ LIDÍ ...  Z OBDOBÍ BUDDHOVA ŽIVOTA O NĚM NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ ZPRÁVY , NAŠE ZNALOSTI JEHO UČENÍ VYCHÁZÍ Z TZV. PITAK  , KTERÉ SICE BYLY SEPSÁNY AŽ PO JEHOO SMRTII , NICMMÉNĚ SE LZE DOMNÍVAT  , ŽE V NICCH JE OBSAŽENO UČENÍ VELMI BLÍZKÉ  PŮVODNÍMU UČENÍ BUDDHY ...

   BUDDHISMUS JE OZNAČOVÁN  JAKO ATEISTICKÉ  NÁBOŽENSTVÍ , AČKOLIV V NEJSTARŠÍCH TEXTECH VYSTUPUJE SPOUSTA BOŽSTEV ŽIJÍCÍCH NA JINÝCH ÚROVNÍCH EXISTENCE . AVŠAK  NA ROZDÍL OD TEISTICKÝCHH NÁBOŽENSTVÍ BYLA  TATO BOŽSTVA POVAŽOVÁNÁ ZA SMRTELNÉ A NEVĚDOMÉ BYTOSTI  PODOBNĚ JAKO LIDÉ , POUZE JE PŘEVYŠUJÍCÍ SVOU KRÁSOU , SCHOPNOSTMI A DLOUHOVĚKOSTÍ .  JAKO ATEISTICKÉ NÁBOŽENSTVÍ JE PŘESTO BUDDHISMUS MOŽNÉ OZNAČIT PROTO , ŽE K DOSAŽENÍ OSVOBOZENÍ NENÍ POTŘEBA VÍRA V BOHA , JAK JE TOMU  V TEISTICKÝCH NÁBOŽENSTVÍCH ,  NEBOŤ BŮH JAKOŽTO  POJEM NENÍ V BUDDHISMU DEFINOVÁN ...   V POZDĚJŠÍ  DOBĚ DOŠLO K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU OSVÍCENÝCH BYTOSTÍ / BÓDHISATTVŮ / , KTERÉ BÝVAJÍ NESPRÁVNĚ PŘIROVNÁVÁNY KE KŘESŤANSKÝM SVĚTCŮM .  TYTO MYŠLENKY SE VŠAK V PŮVODNÍM , THERAVÁDOVÉM BUDDHISMU NIJAK NEOBJEVUJÍ .  MEZI OSTATNÍMI NÁBOŽENSTVÍMI A FILOSOFICKÝMI SYSTÉMY ZAUJÍMÁ BUDDHISMUS ZVLÁŠTNÍ MÍSTO POSTOJEM K DUŠI . NEŘADÍ SE ANI K ETERNALISTICKÝM SYSTÉMŮM , KTERÉ TVRDÍ , ŽE S TĚLEM SE RODÍ I DUŠE -  " JÁ "  , KTERÁ PO SMRTI PŘETRVÁVÁ , ANI K NIHILISTICKÝM SYSTÉMŮM , KTERÉ TVRDÍ , ŽE DUŠE SE SMRTÍ ZANIKÁ ...   MÍSTO TOHO TVRDÍ , ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ENTITA  S NÍŽ BYCHOM SE MOHLI IDENTIFIKOVAT JAKO " JÁ " / ANÁTMAN / A ŽA TEDY OBA VÝŠE ZMÍNĚNÉ PŘÍSTUPY JSOU ZCESTNÉ...

   K POCHOPENÍ POJMU BUDDHISMUS JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT , ŽE TENTO TERMÍN PŘIJALI BUDDHISTÉ TEPRVE NEDÁVNO .  V THÉRAVÁDOVÝCH ZEMÍCH JE BUDDHISMUS , TEDY BUDDHOVO UČENÍ , NAZÝVÁNO JAKO SÁSANA - UČENÍ .  V TIBETU JE NEJČASTĚJI POUŽÍVÁN TERMÍN NANGPÄ ČHÖ - NÁBOŽENSTVÍ ZASVĚCENÝCH , V ČÍNĚ FO - ŤIAO - BUDDHOVO UČENÍ , V JAPONSKU BUKKJÓ - DUDDHOVO UČENÍ , ČI MÉNĚ ČASTĚJI BUCUDÓ - BUDDHOVA CESTA ...   JEŠTĚ V 19. STOLETÍ NEBYL MEZI STOUPENCI RŮZNÝCH SMĚRŮ BUDDHISMU ROZŠÍŘEN POCIT PŘÍSLUŠNOSTI K BUDDHISMU JAKO UNIVERZÁLNÍMU NÁBOŽENSTVÍ , KTERÉ NESDÍLELO ANI JEDNOTNÉ OZNAČENÍ .  POPRVÉ BYLO POUŽITO SLOVO BOUDHISM V OXFORDSKÉM SLOVNÍKU ANGLIČTINY V ROCE 1801 A AŽ V ROCE 1816 SE ZMĚNILO NA BUDDHISM VE SVĚTĚ V ČLÁNKU Z ČASOPISU ASIATIC JOURNAL .  V ROCE 1829 BYLO VYDÁNO PRVNÍ DÍLO V ANGLIČTINĚ , BYLA TO KNIHA OD EDWARDA UPHAMA  - " THE HISTORY AND DOCTRINE OF BUDHISM " / DĚJINY A UČENÍ BUDHISMU /...

   ZÁKLADNÍ MYŠLENKY BUDDHISMU :

* OSVOBOZENÍ OD UTRPENÍ -  GAUTAMA BUDDHA NEMĚL V ÚMYSLU VYTVOŘIT FILOSOFICKÝ SYSTÉM VE SMYSLU ROZSÁHLÉ INTERPRETACE SVĚTA .  JEHO MYŠLENÍ FORMOVALO ÚSILÍ O VYSVOBOZENÍ Z NAROZENÍ A SMRTI . POSLUCHAČI BYLI BUĎ ASKETI HLEDAJÍCÍ JAKO ON OSVOBOZENÍ OD UTRPENÍ , NEBO LIDÉ , KTEŘÍ SI KLADLI OTÁZKY O ŽIVOTĚ NEBO POSMRTNÉ EXISTENCI ... VE STŘEDU JEHO ROZHOVORŮ JE PROTO PRAXE , KTERÁ OSVOBOZUJE OD NAROZENÍ A SMRTI NEBO UMOŽŇUJE LEPŠÍ ZROZENÍ ČI UVĚDOMĚLÝ , ŠŤASTNÝ ŽIVOT .  VE VŠECH OBLASTECH ŠLO O VYSVOBOZENÍ Z EGOISTICKÉ ŽÍZNĚ A ŽÁDOSTIVOSTI , NENÁVISTI A ZASLEPENÍ : JAKO JE ŠIRÝ OCEÁN PRONIKNUT JEN JEDNOU CHUTÍ , CHUTÍ SOLI , JE TATO NAUKA PRONIKNUTA JEN JEDINOU CHUTÍ , CHUTÍ VYSVOBOZENÍ ...

* OSOBNÍ ZKUŠENOST - BUDDHA SE VĚDOMĚ DISTANCOVAL OD TĚCH , KTEŘÍ VYTVÁŘELI SPEKULATIVNÍ TEORIE O ZAČÁTKU A KONCI , OMEZENOSTI A NEKONEČNOSTI SVĚTA , PŮVODU ČLOVĚKA NEBO POSMRTNÉHO BYTÍ VYSVOBOZENÉHO .   SROVNÁVAL JE SE SLEPCI , Z NICHŽ SE KAŽDÝ DOTÝKÁ SLONA NA JINÉM MÍSTĚ A PAK SE DOSTÁVÁ DO PRUDKÉHO SPORU O PRAVÉM TVARU ZVÍŘETE : JEDEN SLEPEC POSUZUJE SLONA PODLE OCASU , KTERÉHO SE DOTÝKAL , DRUHÝ PODLE NOHY , DALŠÍ PODLE UCHA  ...  PODLE TOHOTO PODOBENSTVÍ JE KAŽDÁ INTERPRETACE SVĚTA A ČLOVĚKA ÚTRŽKOVITÁ A JE VZHLEDEM K POMÍJIVOSTI ŽIVOTA PROMARNĚNÝM ČASEM .  BLÁZEN SE PTÁ : " BYL JSEM JIŽ DŘÍVE ?? NEBO JSEM DŘÍVE NEBYL ?? CO JSEM BYL DŘÍVE ?? ( ... ) BUDU PŘÍŠTĚ ??  NEBUDU PŘÍŠTĚ ?? ( ... ) NEBO POCHYBUJE O PŘÍTOMNOSTI : " JSEM ??  NEBO NEJSEM ?? "  ,  ALE KDO O TOM PŘEMÝŠLÍ , JE ZAPLETEN DO POUT NÁZORŮ .   TEN KDO VYŽADUJE VYSVĚTLENÍ , JE JAKO ČLOVĚK ZASAŽENÝ OTRÁVENÝM ŠÍPEM , KTERÝ ŘEKL LÉKAŘI :  " NECHÁM SI VYTÁHNOUT ŠÍP , DOKUD NEBUDU VĚDĚT , ZDA MĚ ZASÁHL VÁLEČNÍK , BRÁHMAN , OBCHODNÍK NEBO SLUHA , DOKUD NEBUDU ZNÁT JEHO JMÉNO A PŘÍJMENÍ A NEBUDU VĚDĚT , ZDA JE VELKÝ , MALÝ NEBO STŘEDNÍHO VZRŮSTU , ZDA JEHO KŮŽE JE ČERNÁ , HNĚDÁ NEBO SVĚTLÁ , ( ... ) ZDA PERA ŠÍPU POCHÁZEJÍ ZE SUPA  , VOLAVKY , JESTŘÁBA , KOHOUTA NEBO JINÉHO PTÁKA , ZDA TĚTIVA LUKU POCHÁZÍ Z DOBYTČETE , BUVOLA , JELENA ( ... ) , JAKÝ JE HROT ŠÍPU " .  TENTO ČLOVĚK BY ZEMŘEL DŘÍVE , NEŽ BY SE TO VŠECHNO DOZVĚDĚL ...   PRÁVĚ TAK ZAHYNE  V NEVĚDOMOSTI TEN , KDO ZANEDBÁVÁ PRAXI , VEDOUCÍ K VYSVOBOZENÍ A MÍSTO NÍ SPEKULUJE O TAKZVANÝCH POSLEDNÍCH VĚCECH ...

   BUDDHA SE TAK VYSMÍVAL TĚM , KTEŘÍ CHTĚLI VYSVĚTLENÍ , SAHAJÍCÍ ZA HRANICE VŠEOBECNÉHO POZNÁNÍ , STEJNĚ JAKO SLEPCI NEBO ZRANĚNÍ , KTEŘÍ NECHÁVAJÍ SVOU ZÁCHRANU ZÁVISET NA NESMYSLNÝCH OTÁZKÁCH .  SVÉ VLASTNÍ VÝROKY NECHÁPAL JAKO INTERPRETACI SVĚTA A ČLOVĚKA , NÝBRŽ JAKO PROSTŘEDEK ZA ÚČELEM VYSVOBOZENÍ ...   SROVNÁVAL JE S VOREM , KTERÝ SLOUŽÍ K PŘEVOZU PŘES ŘEKU A NEMÁ ŽÁDNÝ SMYSL SÁM O SOBĚ :  POUTNÍK PŘIJDE K VELKÉ VODĚ .  NA TOMTO BŘEHU JE HRŮZA A NEBEZPEČÍ , ALE DRUHÝ BŘEH JE JISTÝ A BEZPEČNÝ . NEVEDE K NĚMU ŽÁDNÝ MOST , NEJEZDÍ ŽÁDNÁ LOĎ.  TU SI POMYSLÍ : " SNAD BYCH MĚL NASBÍRAT RÁKOSÍ , DŘEVO , VĚTVE A LISTY , POSTAVIT VOR , ABYCH ( ... ) SE DOSTAL NA DRUHÝ BŘEH . " ( ... )  KDYŽ TAM DORAZÍ , POMYSLÍ SI : " TENTO VOR JE CENNÝ ,  BUDU HO NOSIT S SEBOU NA HLAVĚ A RAMENOU , KAMKOLIV PŮJDU . "  JEDNAL BY TENTO MUŽ SPRÁVNĚ ??? 

   NEJKRATŠÍ FORMULKA BUDDHOVY FILOSOFIE JE O TŘECH CHARAKTERISTIKÁCH VŠEHO EXISTUJÍCÍHO , : Z NÍ LZE VYJÍT PŘI NÁRYSU JEHO OBRAZU SVĚTA A ČLOVĚKA : 1. VŠECHNY SANSKÁRY JSOU POMÍJIVÉ / ANITJA /  , 2.  VŠECHNY SANSKÁRY JSOU STRASTNÉ / DUHKHA / , 3.  VŠECHNY JEVY / DHARMY / JSOU BEZPODSTATNÉ / ANÁTMAN / ...   BUDDHA RADIL TĚM , KDO HLEDAJÍ PRAVDU , ABY NEPŘIJÍMALI COKOLIV POUZE NA ZÁKLADĚ AUTORITY DRUHÉHO , NÝBRŽ ABY UVAŽOVALI A USUZOVALI SAMI , ZDA NĚJAKÁ VĚC JE SPRÁVNÁ NEBO ŠPATNÁ ...

  *  ILUZORNOST " JÁ " - JELIKOŽ VŠE JE POMÍJIVÉ , JE PROTO STRASTNÉ , A CO JE STRASTNÉ , NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRAVÉ JÁ .  PROTO BYLO PRO BUDDHU DŮLEŽITÉ VYMANIT SE Z NEUSTÁLÉHO KOLOBĚHU EXISTENCE , KTERÁ JE V PODSTATĚ STRASTIPLNÁ , JELIKOŽ VŠE , CO MÁME RÁDI , BUDEME JEDNOHO DNE  MUSET OPUSTIT A NIKDE NA SVĚTĚ NEMŮŽEME NALÉZT MÍSTO , KDE BYCHOM SE MOHLI V BEZPEČÍ UKRÝT / ČILI NEEXISTUJE ŽÁDNÉ NAŠE PRAVÉ JÁ , ŽÁDNÁ DUŠE ATD / ...   PŘERUŠENÍ KOLOBĚHU NEUSTÁLÉHO ZNOVUZROZOVÁNÍ SE NAZÝVÁ NIRVÁNA .  PŮVODNÍ VÝZNAM TOHOTO SLOVA NEZNAMENAL VĚČNOU BLAŽENOST VE SMYSLU KŘESŤANSKÉHO CHÁPÁNÍ TOHOTO SLOVA , JAK JE BĚŽNĚ VYKLÁDÁN , ALE POUZE STAV , KDY SE ČLOVĚK ZBAVIL VEŠKERÉHO UTRPENÍ , KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠELO NEKONEČNÉ PUTOVÁNÍ V SAMSÁŘE .  NIRVÁNA JE TEDY KONEČNÝM CÍLEM VŠECH BUDDHISTŮ , PŘESTO BUDDHA NEUČIL VŠECHNY SVÉ STOUPENCE , JAK DOSÁHNOUT OKAMŽITÉHO VYSVOBOZENÍ , JELIKOŽ KAŽDÝ NENÍ NA TUTO CESTU PŘIPRAVEN ...  VYJADŘOVAL SE PROTO K MNOHA ASPEKTŮM TEHDEJŠÍHO ŽIVOTA . V BUDDHISTICKÝCH TEXTECH MŮŽEME NAJÍT NÁVODY , JAK  DOSÁHNOUT ŠTĚSTÍ V TOMTO ŽIVOTĚ , CO DĚLAT PRO LEPŠÍ BUDOUCÍ ZROZENÍ , JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT K MANŽELCE ČI MANŽELOVI A UDRŽET SI TAK ŠŤASTNÝ PARTNERSKÝ ŽIVOT , JAK SI ZACHOVAT DOBRÉ PŘÁTELE , JAK SI UDRŽET BOHATSVÍ ATD... 

  * CESTA K OSVÍCENÍ  - CETSU VEDOUCÍ K OSVOBOZENÍ BUDDHA FORMULOVAL V TZV . UŠLECHTILÉ OSMIDÍLNÉ STEZCE , KTERÁ ZAHRNUJE TYTO ZPŮSOBY CHOVÁNÍ : PRAVÉ POCOPENÍ , PRAVÉ MYŠLENÍ , PRAVOU ŘEČ , PRAVÉ JEDNÁNÍ , PRAVÝ ŽIVOT , PRAVÉ ÚSILÍ , PRAOU BDĚLOST  A PRAVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ...   OSMIDÍLNÁ STEZKA VEDE PODLE STUPNĚ USKUTEČNĚNÍ KE VSTOUPENÍ DO PROUDU , K JEDINÉMU NÁVRATU , K NENÁVRATU NEBO STAVU VYSVOBOZENÍ ARAHATA .  TEN KDO VSTOUPIL DO PROUDU , SE NACHÁZÍ NA JISTÉ CESTĚ K VYSVOBOZENÍ A JE V BEZPEČÍ PŘED PÁDEM ZPĚT .  PO OMEZENÉM POČTU ZNOVUZROZENÍ BUDE DOKONALE OSVOBOZEN OD ŽÁDOSTI , NENÁVISTI A ZASLEPENÍ .  TEN KDO SE VRÁTÍ JIŽ JEN JEDNOU , K TOMU POTŘEBUJE JEŠTĚ JEDEN , POSLEDNÍ POZEMSKÝ ŽIVOT .  TEN , KDO SE JIŽ NEVRÁTÍ , SE PO SMRTI DOSTANE DO SVĚTA BOHŮ , KDE USKUTEČNÍ NIRVÁNU ...  ARAHAT TOHOTO CÍLE DOSÁHL JIŽ V TOMTO ŽIVOTĚ . TYTO RŮZNÉ STUPNĚ PRAVDĚPODOBNĚ PODSTATNĚ PŘISPĚLY K ÚSPĚCHU BUDDHOVY NAUKY .  STÁT SE ARAHATEM VYŽADOVALO PŘIJMOUT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY MNICHA / BHIKŠU / , KTERÝ SE JAKO BUDDHA VZDAL MAJETKU A VZTAHŮ .  MNOZÍ STOUPENCI , KTEŘÍ BYLI VÁZÁNI MAJETKEM A VZTAHY , MOHLI NAPŘÍKLAD USILOVAT O VSTOUPENÍ DO PROUDU , A BÝT SI TAK JISTI BUDOUCÍM VYSVOBOZENÍM .  I V DALŠÍM VÝVOJI BUDDHISMU MĚLY VELKÝ ÚSPĚCH ŠKOLY NABÍZEJÍCÍ ZPŮSOB VÝCVIKU , KTERÝ ZARUČOVAL MOŽNOST DUCHOVNÍHO POKROKU I LAIKŮM , KTEŘÍ ŽILI RODINÝM ŽIVOTEM ... UŠLECHTILÁ OSMIDÍLNÁ STEZKA , KTERÁ VEDE KE KONEČNÉMU VYVOBOZENÍ , TVOŘÍ POSLEDNÍ Z TZV . " ČTYŘ VZNEŠENÝCH PRAVD " , KTERÉ LZE POVAŽOVAT ZA ZÁKLAD FILOSOFIE BUDDHISMU :

 ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY JSOU :

                                      * EXISTUJE UTRPENÍ

                                              * EXISTUJE PŘÍČINA

                                                       * UTRPENÍ JE MOŽNÉ UKONČIT

                                                                *  EXISTUJE CESTA VEDOUCÍ K ZÁNIKU UTRPENÍ *

                        

                                 / ZDROJ : WIKIPEDIE , OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE /   *29.7.09 ZAPSAL JARYJ REDMAN ČERVENKA

 

 

jaryjredmanmusic