HISTORIE TETOVÁNÍ

 TETOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH FOREM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ , KTERÁ JE VLASTNÍ NEJRŮZNĚJŠÍM KULTURÁM NA CELÉM SVĚTĚ .  TETOVALI SE  EGYPŤANÉ , MAOROVÉ , INDIÁNI , JAPONCI A STEJNĚ TAK I STAŘÍ ŘEKOVÉ , KELTOVÉ NEBO VIKINGOVÉ . A I  KDYŽ JEJICH DŮVODY BYLY ODLIŠNÉ  / KELTOVÉ ČI VIKINGOVÉ TETOVALI SVÁ TĚLA PŘEVÁŽNĚ K ZASTRAŠENÍ NEPŘÁTEL A ÚSPĚCHU V BOJI ,  VE STARÉM EGYPTĚ BYLO TETOVÁNÍ VÝSADOU KRÁLŮ A KRÁLOVEN  , U TICHOMOŘSKÝCH NÁRODŮ STEJNĚ TAK JAKO U AZTÉCŮ NEBO MAYŮ SE JEDNALO O TRADIČNÍ ZPŮSOB UMĚNÍ , PŘÍSLUŠNOST K URČITÉMU KMENI A ZÁSADNĚ MĚLO MAGICKÝ A KONKRÉTNÍ VÝZNAM PRO SVÉHO NOSITELE ...  , V PRINCIPU JE VŽDY SPOJOVALA ÚCTA K PŘEDKŮM , BOHŮM  NEBO OCHRANA PŘED ZLÝMI DUCHY A NEPŘÁTELI  /.  TETOVANÉ TĚLO BYLO PRO MNOHÉ KULTURY SYMBOLEM ODUŠEVNĚLOSTI A SÍLY ...

  NEJSTARŠÍM DŮKAZEM  O PROVÁDĚNÍ TATUÁŽÍ NAŠICH PŘEDKŮ JE MUMIE TZV. ÖTZIHO , NALEZENÁ V ROCE 1991 V ITALSKÝCH ALPÁCH .  TĚLO MUŽE STARÉ PĚT  TISÍC A TŘISTA LET , JEHOŽ VĚK V DOBĚ SMRTI SE ODHADUJE NA 45 LET , BYLO VÝRAZNĚ TETOVÁNO NA PADESÁTI SEDMI ČÁSTECH TĚLA .  NA PRAVÉM KOTNÍKU BYLY NALEZENY TŘI VODOROVNÉ LINKY A ŘADA LINEK ZDOBILA TAKÉ LEVOU STRANU ZAD . VÝZKUM ODHALIL , ŽE VŠECHNA TETOVÁNÍ BYLA UMÍSTĚNA V MÍSTECH BLÍZKO KLOUBŮ , KTERÉ BYLY POŠKOZENY ARTRITIDOU . DÁ SE TEDY PŘEDPOKLÁDAT , ŽE TETOVÁNÍ BYLY PROVÁDĚNA Z DŮVODU TIŠENÍ BOLESTI PŘI ZÁNĚTU KLOUBŮ ...   DALŠÍ DŮKAZY POCHÁZEJÍ Z EGYPTA , KDE BYLO TETOVÁNÍ ZACHOVÁNO NAOPAK DÍKY OBŘADNÉMU BALZAMOVÁNÍ ZEMŘELÝCH .  ČASTÉ ZDE BYLO VYOBRAZENÍ BOHA BESE , JENŽ ZNÁZORŇOVAL BOHA LÁSKY , PLODNOSTI , MANŽELSTVÍ , HUDBY A TANCE ...  ZE STAROVĚKÝCH NÁRODŮ SE TETOVALI TAKÉ ASYŘANÉ , DÁKOVÉ , ILYROVÉ , THRÁKOVÉ , KELTOVÉ , SARMANTI NEBO SKYTHOVÉ . Z JASNĚ FORMULOVANÉHO ZÁKAZU TETOVÁNÍ V KORÁNU JE PATRNÉ , ŽE TETOVÁNÍ MUSELO BÝT ZNÁMÉ I NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ ...

  TECHNIKU TETOVÁNÍ TĚLA ZNALI I STAŘÍ ŘEKOVÉ , JEŽ JÍM STEJNĚ JAKO ŘÍMANÉ OZNAČOVALI OTROKY A ZAJATCE . SÁM CAESAR SE VE SVÉM DÍLE DE BELLO GALICO O TETOVÁNÍ ZMIŇUJE - POPISUJE POMALOVANÉ BOJOVNÍKY , BUDÍCÍ SVÝM VZEZŘENÍM STRACH A HRŮZU U NEPŘÁTEL .  V ŘÍMĚ SE ČASTO TETOVALI VOJÁCI DO DOBY NEŽ BYLO NA ZAČÁTKU ČTVRTÉHO STOLETÍ ZAKÁZÁNO SE ZAVEDENÍM KŘESŤANSTVÍ .  UČINIL TAK CÍSAŘ KONSTANTIN JEŽ BYL PŘESVĚDČEN , ŽE JE NECIVILIZOVANÉ , BARBARSKÉ A NEKŘESŤANSKÉ ...   PO KONSTANTINOVĚ ZÁKAZU SE TETOVÁNÍ ŠÍŘILO NA ZÁPAD V JINÝCH FORMÁCH A TO AŽ DO DNEŠNÍCH DOB . VZHLEDEM K VÝŠE ZMÍNĚNÉMU , SE MŮŽE ZDÁT DIVNÉ , ŽE TETOVÁNÍ SI POZDĚJI NA SVÝCH TĚLECH " DOVÁŽELI " NÁMOŘNÍCI ZE ZÁMOŘSKÝCH PLAVEB . NAPŘÍKLAD MEZI ČLENY POSÁDKY LEGENDÁRNÍHO JAMESE COOKA SE PO NÁVRATU JEHO LODI ENDEAVOUR Z PLAVBY KOLEM NOVÉHO ZÉLANDU VYSKYTLI TETOVÁNÍ ZNÁZORŇUJÍCÍ KŘESŤANSKÉ MOTIVY , NAPŘÍKLAD ZOBRAZENÍ KRISTOVY HLAVY ČI POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ , NEBO ČASTÝ MOTIV PROSTÉHO  KŘÍŽE ...

  KAŽDÁ Z KULTUR TAKÉ PROVÁDĚLA A PROVÁDÍ TETOVÁNÍ JINOU TECHNIKOU .  U JAPONCŮ , KDE TENTO DRUH UMĚNÍ DOSÁHL VELKÉ PRESTIŽE , BYLA NAPŘÍKLAD OBLÍBENÁ TACHNIKA ZVANÁ HORMNONO , KDE SE POKRÝVALO OBRAZCI TÉMĚŘ CELÉ TĚLO A BYLA POUŽÍVANÁ ŠIROKÁ ŠKÁLA PESTRÝCH BAREV ...  MAORŠTÍ MUŽI ZASE MÍSTO PODPISŮ POUŽÍVALI ČÁST SVÉ TATUÁŽE  A MAOROVÉ JSOU TAKÉ PŮVODCI TECHNIKY ZVANÉ MOKO , KTERÁ SPOČÍVALA V TOM , ŽE DO VYŘEZANÝCH BRÁZD V KŮŽI BYLO VTÍRÁNO BARVIVO . MOKO MĚLO VÝZNAM HLAVNĚ VZHLEDEM K  POSTAVENÍ JEDINCE VE SPOLEČENSTVÍ  ČI K ZAMASKOVÁNÍ VÁLEČNÍKŮ ...  NA HAWAJI BYL PROCES TETOVÁNÍ SPOJOVÁN S ODŘÍKÁVÁNÍM MODLITEB A TETOVÁNÍ SAMO PAK BYLO VZPOMÍNKOVÝM NÁSTROJEM A TO ZVLÁŠTĚ U DŮLEŽITÝCH A VYSOCE POSTAVENÝCH MRTVÝCH PŘÍBUZNÝCH .  PRÁVĚ MAORSKÁ A HAWAJSKÁ TETOVÁNÍ PATŘÍ DO SKUPINY TAKZVANÝCH TRIBAL TETOVÁNÍ , JINAK TAKÉ KMENOVÝCH ,  JEDNÁ SE V PODSTATĚ O PEVNÝ ČERNÝ OBRAZ S VYSOCE STYLIZOVANÝMI NEBO ABSTRAKTNÍMI TVARY SPOJOVANÝMI S JEJICH TARDIČNÍMI NÁBOŽENSTVÍMI A VÍROU , ŽE TOTO UMĚNÍ SE LIDÉ NAUČILI KDYSI DÁVNO OD SAMOTNÝCH BOHŮ .  KRÁŠLENÍ TĚLA BYL TUDÍŽ  PŘISUZOVÁN OBROVSKÝ VÝZNAM A VYUŽÍVALO SE HO HLAVNĚ PŘI RITUÁLECH SPOJENÝCH S UCTÍVÁNÍM BOHŮ A VLÁDCŮ ...

  TETOVÁNÍ JE TAKÉ ZNÁMÉ V HINDUISTICKÝCH ZEMÍCH JAKO JE NEPÁL . ZDE SE VYSKYTUJÍ HLAVNĚ VZORY ZOBRAZUJÍCÍ HINDUISTICKÉ BOHY A BOHYNĚ . PŘI SAMOTNÉM OBŘADU TETOVÁNÍ BYLY I ZDE JAKO V MNOHA JINÝCH KULTURÁCH PRONÁŠENY MODLITBY  A  TETOVÁNÍ TAK NABÝVALO RITUÁLNÍHO VÝZNAMU ...  NA CELÉM AMERICKÉM KONTINENTU BYLO TAKTÉŽ ZDOBENÍ TĚLA   VELMI ROZŠÍŘENÉ A SLOUŽILO HLAVNĚ K VYJÁDŘENÍ ETNICKÉ IDENTITY NEBO RODINÉHO STAVU ,  TRADICE ODSUD ALE BYLA VYTLAČENA PŘÍCHODEM EVROPANŮ , KTEŘÍ SE SICE  INDIÁNSKOU IKONOGRAFIÍ NECHÁVAJÍ INSPIROVAT , ALE JEJICH TETOVÁNÍ ZDE UŽ JISTĚ NEZAUJÍMÁ VÝZNAM KMENOVÉ PŘÍSLUŠNOSTI ČI MAGICKÉ IKONY , JAK TOMU BYLO HLAVNĚ U AZTÉKŮ ČI INKŮ ...  PRŮZKUM   TRADIC TETOVÁNÍ JINÝCH KULTUR VEDL EVROPANY K PRŮZKUMU VLASTNÍ HISTORIE V TOMTO SMĚRU A OBRACEJÍ SE HLABNĚ KE KELTŮM , JEJICHŽ ZNALOST TOHOTO OBORU BYLA VELICE BOHATÁ .  KELTOVÉ JIŽ V BOJÍCH SE ŘÍMANY OHROMUJÍ SVÝMI NAHÝMI A POMALOVANÝMI TĚLY , JEJICH STYL SE ČASTO SKLÁDAL Z TAKZVANÉHO PROPLÉTÁNÍ UZLŮ A VYOBRAZOVÁNO BYLO ČASTO BOŽSTVO NEBO JINÉ VÝJEVY KELTSKÉ MYTOLOGIE ... 

  TRADIČNÍM ZÁPADNÍM TETOVÁNÍM BYLA A JE ČASTO VYTÝKÁNA CHAOTIČNOST A NEFORMULOVATELNOST , COŽ JE PRÁVĚ JEDEN Z DŮVODŮ , ŽE SE NYNÍ MŮŽEME SETKAT S INSPIRACÍ ODJINUD .  VELICE POPULÁRNÍ JSOU TETOVÁNÍ POUŽÍVAJÍCÍ TRIBAL MOTIVY POCHÁZEJÍCÍ S TRADIČNÍCH KMENOVÝCH TETOVÁNÍ A HLEDAJÍCÍ INSPIRACI VE VŠECH MOŽNÝCH STYLECH A RŮZNĚ JE NAVZÁJEM KOMBINUJÍCÍ .   DŮRAZ JE KLADEN HLAVNĚ NA ESTETIKU , PROTOŽE VĚTŠINA LIDÍ DNES CHÁPE TETOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ ZKRÁŠLENÍ SVÉHO TĚLA A NAD HISTORICKÝMI SOUVISLOSTMI PŘÍLIŠ NEUVAŽUJE ...   AČKOLIV SE NÁZORY NA  ZDOBENÍ TĚLA TETOVÁNÍM  RŮZNÍ ZAČÍNÁ SE MU POMALU ,  ALE JISTĚ DOSTÁVAT VŠEOBECNĚ UZNANÉHO STATUTU UMĚNÍ .   OD DOBY KDY SE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ TETOVÁNÍ NA ZÁPADĚ ZAČALO ŠÍŘIT JAK MEZI MUŽI TAK I ŽENAMI SE JEHO POSTAVENÍ VELICE ZMĚNILO .  NEMŮŽE TAK BÝT POCHYB , ŽE NÁPADNÉ ZMĚNY VE STYLU A PRAKTIKÁCH BĚHEM NĚKOLIKA POSLEDNÍCH DESETILETÍ ,  PŘISPĚLY VÝRAZNĚ K RŮSTU POPULARITY A JAK SE VZORY A MOTIVY VYVÍJELY , TETOVÁNÍ SE STÁVALO ATRAKTIVNÍ I PRO LIDI , KTEŘÍ BY O NĚM PŘEDTÍM NIKDY NEUVAŽOVALI ...  I PŘESTO ALE DODNES ZŮSTÁVÁ ČÁSTEČNĚ NERESPEKTOVÁNO A TO HLAVNĚ MEZI STARŠÍMI GENERACEMI A MŮŽE TAK PŘINÁŠET RŮZNÁ NEPOCHOPENÍ A JISTÉ KOMUNIKAČNÍ PROBLÉMY , PRAMENÍCÍ HLAVNĚ Z  VŽITÝCH   PŘEDSUDKŮ.

   TETOVANÝ ČLOVĚK  NA SVÉ TĚLO NAHLÍŽÍ NAPROSTO ODLIŠNÝM   ZPŮSOBEM A DALO BY SE ŘÍCI , ŽE SE   S NÍM I VÍCE   ZTOTOŽŃUJE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MU TETOVÁNÍ SAMO PŘINÁŠÍ POCIT VĚTŠÍ SVOBODY , INDIVIDULÁLITY A PŘIBLIŽUJE HO   TAK I K   PŘEDKŮM  A PŘÍRODĚ ... 

                                                            ZDROJ * ANTROPOVEB / JAN VANĚK *  JULY 2009

 

jaryjredmanmusic